ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. Toepasselijkheid

1.1.        CTJ Legal is een eenmanszaak, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55597092, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen.

1.2.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan CTJ Legal worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3.        Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door CTJ Legal.

  1. Opdracht

2.1.        Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door CTJ Legal. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2.        De opdrachtgever vrijwaart CTJ Legal tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

  1. Honorarium en verschotten

3.1.        De kosten van uitvoering van de opdracht door CTJ Legal omvatten het honorarium en de verschotten.

3.2.        Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3.        Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door CTJ Legal periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.4.        Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is CTJ Legal bevoegd om, ook tijdens de duur van een opdracht het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.

3.5.        Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief.

3.6.        Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die CTJ Legal ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van ingeschakelde derden, alsmede verblijfskosten en reiskosten naar, vanuit en in het buitenland) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.

  1. Betaling

4.1.        De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, in beginsel – achteraf – per e-mail, in rekening gebracht.

4.2.        De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

4.3.        Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd.

4.4.        Indien ook na een aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50,–.

4.5.        Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan CTJ Legal haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. CTJ Legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

  1. Voorschot

CTJ Legal kan van de opdrachtgever een betaling van een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend, tenzij anders overeengekomen of CTJ Legal besluit eerder tot voornoemde verrekening over te gaan.

  1. Aansprakelijkheid

6.1.        Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CTJ Legal wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van CTJ Legal komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan tweemaal het honorarium dat in het betreffende de zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 20.000,–.

6.2.        Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door CTJ Legal, een (rechts)persoon of derde die geen deel uit maakt van CTJ Legal wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is CTJ Legal niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon mochten worden gemaakt.

6.3.        (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan CTJ Legal verstrekte opdrachten houden tevens in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.4.        Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor CTJ Legal aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van CTJ Legal komt.

6.5.        CTJ Legal neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar cliënten en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verlangd. CTJ Legal is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door CTJ Legal betrachte zorg. CTJ Legal is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

6.6.        Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop die aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, betreffende aanspraak bij de bevoegde rechter als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden aanhangig is gemaakt.

  1. Archivering

Het dossier wordt gedurende ten minste tien jaar bewaard, waarna het CTJ Legal vrij staat het dossier te vernietigen.

  1. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

8.1.        Op de rechtsverhouding tussen CTJ Legal en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2.        Deze Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen CTJ Legal en haar opdrachtgever(s), tenzij de kantonrechter van de woonplaats van de opdrachtgever bevoegd is.

8.3.        Deze voorwaarden worden ook in de Engelse taal verstrekt. In geval van geschil over de inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.